Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder CHEFSTBL de natuurlijke of rechtspersoon die een platform aanbiedt waarop aanbiedingen kunnen worden gedaan en partijen in kunnen gaan op die aanbiedingen;

 

 • CHEFSTBL B.V.;
 • Tel: +31853030203 (bereikbaar van 09:00 tot 17:00);
 • E-mail: info@chefstbl.com;
 • Website: www.chefstbl.com;
 • KvK: 78168147;
 • Kantoor-/bezoekadres: Daviottenweg 40, 5222 BH te ‘s-Hertogenbosch (geopend van 09:00 tot 17:00)
 • Vestigingsadres: Daviottenweg 40, 5222 BH te ‘s-Hertogenbosch;
 • BTW-nr: NL861288488B.01

Consument: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die via de Webshop een Kooksessie besteld;

Chef: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Kooksessie aanbiedt in de Webshop;

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en de Chef met betrekking tot een Kooksessie;

Kooksessie: de kooksessie die door een Chef in de Webshop wordt aangeboden;

Kooksessie-informatie: de informatie die door de Chef wordt vermeld in de Webshop met betrekking tot, onder andere, algemene informatie over de Chef, informatie over de Kooksessie, dienstenaanbod en prijzen;

Webshop: het platform waarop Chefstbl haar Service aanbiedt;

Service: de commerciële diensten die door Chefstbl worden aangeboden;

Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden uiteengezet in dit document.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. De Voorwaarden zijn steeds van toepassing op de Service.
 2. Chefstbl is niet verantwoordelijk voor enige door een Chefs aangeboden Kooksessie, ook niet voor de juist- en/of compleetheid van de Kooksessie-informatie.
 3. Op een Kooksessie of een Overeenkomst zijn steeds de voorwaarden van de desbetreffende Chef van toepassing.
 4. Indien de Consument een Kooksessie besteld, gaat zij daardoor een Overeenkomst met de Chef aan.
 5. Chefstbl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Chefstbl te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien Chefstbl niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen.
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 3. Service

 

 1. Chefstbl biedt Consument de mogelijkheid om met een Chef in contact te treden en/of een overeenkomst te sluiten.
 2. Chefstbl publiceert in de Webshop de Kooksessie-informatie zoals deze door een Chef is aangeleverd.
 3. Chefstbl aanvaardt geen verantwoordelijkheid omtrent hetgeen door een Chef in de Kooksessie-informatie is vermeld.
 4. De Kooksessie-informatie wordt in de Webshop weergegeven op een manier zodat voor de Consument duidelijk is wat zijn of haar rechten en plichten indien hij of zij een Kooksessie besteld.
 5. Chefstbl geeft geen garanties omtrent de up-time van de Webshop en/of de bereikbaarheid daarvan en aanvaardt daar ook geen aansprakelijkheid voor.

 

Artikel 4. De Overeenkomst

 

 1. Direct nadat de Consument een Kooksessie via de Webshop heeft besteld, komt een Overeenkomst tot stand. Chefstbl zal hiervan een bevestiging aan de Consument sturen door middel van een e-mail of een andere manier die tijdens het doorlopen van het proces om te bestellen aan de Consument is gecommuniceerd.
 2. De Consument dient er voor te zorgen dat de informatie, die hij of zij bij het plaatsen van de bestellen van een Kooksessie en/of in (verdere) communicatie over de Kooksessie, volledig en juist is.
 3. Onder de in het vorige lid bedoelde informatie wordt ook het aan de Chef kenbaar maken van relevante allergieën van de Consument en/of zijn of haar gasten. Het is de verantwoordelijkheid voor de Consument om te controleren of deze informatie volledig en juist door de Chef is ontvangen en begrepen.
 4. Voor zover dit niet reeds in de Kooksessie-informatie stond, zal de Chef aan de Consument aangeven welke (keuken)apparatuur en/of andere voorzieningen er voor de Kooksessie nodig zijn. Indien Consument niet over de vereiste (keuken)apparatuur en/of andere voorzieningen beschikt, zal hij of zij dit onverwijld kenbaar maken aan de Chef.
 5. Een correcte uitvoering van het in lid 2 tot en met 4 bepaalde vormt een essentiële voorwaarde voor een Chef om uitvoering te kunnen geven aan een Kooksessie.
 6. De Consument ziet erop toe dat tijdens de Kooksessie de geldende regels omtrent alcoholgebruik worden nageleefd.

 

Artikel 5. Prijs en betaling

 

 1. Tenzij anders overeengekomen gelden prijzen inclusief btw.
 2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Consument verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de bestelling en/of de specificaties van de Kooksessie zijn integraal voor rekening van Consument.
 3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Chefstbl op het moment dat de Overeenkomst tot stand kwam redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Consument.
 4. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is de Consument verplicht de Chef volledig, op juiste wijze en op tijd te betalen voor de bestelde Kooksessie.
 5. De in dit artikel bedoelde betaling dient te geschieden via de door de Consument en de Chef overeengekomen betaalwijze.
 6. De Consument zal de in dit artikel bedoelde betaling voldoen aan Chefstbl, welke de betaling namens de Chef in ontvangst zal nemen.

 

Artikel 6. Ontbinding en annulering

 

 1. Het herroepingsrecht van Consument is uitgesloten, door dit te vermelden bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, voor de volgende producten/diensten: a. Overeenkomsten met betrekking tot vakantie- of vrijetijdsbesteding, als in de Overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien, hieronder moet in ieder geval worden verstaan de Kooksessie;
 2. Ondanks dat de Consument geen herroepingsrecht toekomt overeenkomstig het voorgaande lid, biedt de Chef de Consument tot zeven (7) dagen voor de dag waarop de Kooksessie plaats zal hebben, de mogelijkheid om de Kooksessie kosteloos te annuleren.
 3. Indien de in het vorige lid genoemde termijn om kosteloos te annuleren is verstreken, kan de Consument de Kooksessie nog annuleren tot aan vierentwintig (24) uur voor de dag waarop de Kooksessie plaats zal hebben, in welk geval vijftig (50) procent van de overeengekomen prijs aan de Chef verschuldigd zal zijn.
 4. Indien de Consument de Kooksessie minder dan vierentwintig (24) uur voor de dag waarop de Kooksessie plaats zal hebben annuleert, zal de Consument de overeengekomen prijs volledig aan de Chef verschuldigd zijn.
 5. Chefstbl heeft het recht om bestellingen te weigeren zonder opgaaf van reden te weigeren.
 6. Chefstbl heeft het recht om bestelde Kooksessies te annuleren indien zij een vermoeden heeft dat de Consument zich uitgeeft voor een ander, fraude probeert te plegen of Chefstbl of een Chef op andere wijze probeert te misleiden.
 7. In de volgende gevallen heeft de Chef het recht de Kooksessie te annuleren:

 

 • bij verstrekking van onjuiste gegevens door de Consument;
 • indien de Consument niet juist en volledig betaald heeft;
 • indien het voor de Chef, op grond van de door de Consument verstrekte informatie, aannemelijk is dat de Consument niet over de gevraagde (keuken)apparatuur of andere voorzieningen beschikt.

 

Artikel 7. Kwaliteit en klachten

 

 1. De Chef is verantwoordelijk voor de kwaliteit van uitvoering van, en communicatie over de Kooksessie alsmede de Kooksessie-informatie.
 2. De Consument dient direct zijn of haar klachten omtrent een Kooksessie aan de Chef kenbaar te maken.
 3. Indien de klacht van de Consument op de Service ziet, zal hij of zij dit direct kenbaar maken aan Chefstbl via het daarvoor bestemde contactformulier of e-mail.
 4. De in lid 2 en 3 omschreven klachten dienen door de Consument binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt worden, deze termijn verstrijkt in ieder geval veertien (14) dagen nadat de Consument bekend is geworden met het gegeven waaruit de klacht voort kwam.
 5. De in lid 4 omschreven, kenbaar gemaakte klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de eerste werkdag na ontvangst door de Chef, respectievelijk Chefstbl beantwoord met een ontvangstbevestiging, waarin een indicatie wordt gegeven wanneer de Consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.
 6. De Consument dient de Chef, respectievelijk Chefstbl in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in overleg met de Consument op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.
 7. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@chefstbl.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op zowel de Service als de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend bevoegd is de rechtbank die bevoegd is in de gemeente waar de Chef, respectievelijk Chefstbl gevestigd is. Indien een andere rechtbank bevoegd is in de gemeente waar Consument woonachtig is, is deze rechtbank medebevoegd.